RİZE HABER
Giriş Tarihi : 04-02-2024 08:36

Rize Belediyesine ait 4 iş yeri ihaleyle kiraya verilecek

Rize Belediyesi kentin muhtelif yerlerindeki 4 işyerini 3 yıl müddetle açık arttırma ihalesi suretiyle kiraya verecek.

Rize Belediyesine ait 4 iş yeri ihaleyle kiraya verilecek

Rize Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Mülkiyeti/ Kullanım hakkı Belediyemize ait, aşağıdaki tabloda aylık muhammen kira bedelleri belirtilen 4 adet taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 45. maddesi uyarınca açık arttırma ihale suretiyle 3 yıl müddetle şartname dahilinde ayrı ayrı kiraya verilecektir.

1-Kiralanacak taşınmazların yeri, m²’si, kiralama süresi, aylık muhammen kira bedeli ve geçici teminat miktarı aşağıda listede belirtildiği şekildedir.
2- İhale 15.02.2024 Perşembe günü, saat 15.00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

rize-belediyesine-ait-4-is-yeri-ihaleyle-kiraya-verilecek.jpg

3-İhaleye katılmak isteyen;
a. Gerçek kişiler için;
a.1- Kanuni İkametgah adresi göstermesi
a.2- Vukuatlı Nüfus kaydı
a.3- İmza sirküleri (Noter tasdikli)
a.4- Sabıka Kaydı
a.5- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı)
a.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı
a.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza beyannamesi
b. Şirket olarak katılacaklar için;
b.1- Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli)
b.2- Ticaret odası sicil kaydı
b.3- İmza Sirküleri (noter onaylı)
b.4- Şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı
b.5- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)
b.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı
b.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküsü
b.8- Tebligat için adres beyanı
b.9- Ticaret sicil gazetesi
b.10-Ticaret Odasından ihale men yasağı belgesi
c. Ortak girişim olması halinde ;(ortaklar aşağıdaki belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)
c.1- Noter onaylı ortaklık belgesi,
c.2- Ortakların imza beyannameleri(noter onaylı),
c.3- Ortaklar için her bir ortak adına düzenlenen sabıka kaydı
c.4- Adres beyanları, gerçek kişi olmaları halinde Vukuatlı Nüfus kaydı,
c.5- Şirket olması durumunda oda kayıt belgelerini, Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli), şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı, Ticaret sicil gazetesi, ihale men yasağı belgesi
c.6- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)
c.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküsü
d. Tüm katılım çeşitleri için;
d.1- Belediyemize borcu olmadığına dair belge,
d.2- Geçici teminat makbuzu.
d.3- Şartname alındı makbuzu
e. Geçici teminat ve şartname alındı makbuzunu ortaklar için ortaklardan birinin vermesi yeterli olup, şirket olarak girecekler için şirket adına, gerçek kişiler için ihaleye girecek olan kişi adına düzenlenmelidir.
4-Tüm vergi (KDV ), resim, harçlar ihaleyi alana aittir.
5-İdarenin Adresi:
Belediye Hizmet Binası Taşınmaz Servisi Kat:2
Piriçelebi Mahallesi Menderes Bulvarı 53100 RİZE
Telefaks: 0464 214 40 91
Mail Adresi: tasinmazservisi @rize.bel.tr
6-İsteklilerin, ihaleye girebilmek için istenen belgelerle birlikte ihale günü ve saatine kadar Rize Belediyesi Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7-İhaleye katılmak isteyenler, 400,00-TL şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırarak, makbuz karşılığında ihale şartnamesini Belediyemiz Taşınmaz Servisinden alabilir veya ücretsiz görülebilir.

İLANEN DUYRULUR.” ifadelerine yer verildi.

 

 

YASEMİN ÖZÇELİKYASEMİN ÖZÇELİK

YASEMİN ÖZEÇLİK